Specifications for banner materials

Specifikationer for online bannere (see english version below):

 

 • Materiale skal altid sendes til ida@vagabond.info senest 3 arbejdsdage før kampagnestart. Afleveres det senere, kan VAGABOND ikke garantere at kampagnen starter efter planlagt startdato. 

   

 • Bruges HTML5 til bannere skal det a everes som en IFRAME eller en direkte URL. En anden mulighed for at a evere HTML5 bannere, er som en zip-pakket l. Det er dog vigtigt at følgende speci kationer er overholdt.

 • Afleveres banneret som en billed fil anbefaler vi .jpeg eller .png.
 • Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme.

 • Al bannermateriale skal ligge inden for rammer af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificeret størrelse på banneret.

 • Ved hvid baggrund skal der en ramme om banneret.

 • Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret.

 • Max 5 loop per bannerannonce.

 • Links skal altid åbne et nyt vindue (target =”_blank”).

 • Bannere skal inkludere afsenderens logo.

 • Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige stroboskopiske  animationer af grafisk, tekst, farver eller baggrundselementer.

 • Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik.

 • Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du nogle spørgsmål skriv til ida@vagabond.info

 

Ved load af banner:

Når bannere loades må der loades op til 200 kb pr. banner fordelt på html, javascript og grafik.

 

Specifications for online banners:

 

 • All banner materials should be send to ida@vagabond.info at least 3 work days before the campaign begins. If this demand is not met, VAGABOND can not guarantee that the campaign begins at the scheduled date.

 • Is HTML5 is used for banners, it should be delivered as an IFRAME or as a direct URL. An other option for HTML5 banners, is to deliver a zip packed file. It is very important that the following specifications are respected.

 • If the banner is delivered as an image file we recommend .jpeg or .png.
 • The advertisers are responsible for all banner-materials, functionality and design. If banners are disturbing the editorial content or causing technical problems for visitors, they will be removed from the website immediately.

 • All banner materials has to uphold the appointed banner space. This means no projecting images, lag or pop-ups, that goes beyond the specified size of the banner.

 • The banner has a frame if the background of the banner is white.

 • We reserve the right to send return the banner if the computer's CPU usage increases significantly regarding load of the banner.

 • Maximum 5 loop per banner.

 • Links should always open in a new tab or window (target =”_blank”).

 • Banners has to include the logo of the messenger.

 • Banners can not contain persistent, fast stroboscopic animations of graphics, text, colours or background elements.

 • If the banner contains sound, it may only play on mouse-over with 1 second delay eller by mouse-click.

 • The specifications will be updated regularly. If you have any questions please write them to ida@vagabond.info

 

When the banner loads:

When the banner is losding it can only load maximum 200 kb. pr. banner distributed on HTML, javascript.